NæringsEiendom

Tore Opdal Hansen, ordføreren i Drammen, får ordet. Foto: Drammen kommune

Kronikk: Byvekst med kvalitet

– Byen er forandret fra den stygge andungen til en hvit svane.

Silje Rønne

torsdag 28. desember 2017 18:05 (Oppdatert 28. desember 2017 18:05)

Et godt budskap kan ikke sies for ofte. Drammen er en by som satser kraftig på vekst og byutvikling. I bystrategien som ble utarbeidet i 2013, med et perspektiv frem til 2036, ble «Byvekst med kvalitet» valgt som motto. Bystrategien er en klar videreføring av kommuneplanen fra 2013, med visjonen om Naturbania: «Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap». Dette er ikke tomme floskler, men visjoner og mål som ligger til grunn hele tiden, hver gang vi skal ta stilling til en plan eller et prosjekt. Kvalitetsrammer skal ligge til grunn for alt som skal bygges, og dette er mye av årsaken til at byen gjennom de siste 20 årene har gjennomgått en formidabel byutvikling. «Byen er forandret fra den stygge andungen til en hvit svane» er historien vi hører mange fortelle. Ikke bare fra drammenserne, men også de som kommer på besøk og oppdager byen på nytt.

Kommunen har satset målbevisst på bygging av elveparker, torg og andre møteplasser med høy kvalitet. Vi ser at dette er kvaliteter som trekker folk til byen enten de vil bo eller jobbe her, eller helst begge deler. En viktig suksessfaktor for byutviklingssuksessen som Drammen har opplevd, er at kommunen har investert i fellesarealer (parker, torg, plasser og friluftsområder) og felles infrastruktur, og tatt styring over utviklingen i kommunen. Gjennom bystrategien har vi sett at vi kan ta det aller meste av veksten ved å bygge innenfor dagens byggesoner i Drammensdalen og langs fjorden. Dette er mulig ved å utnytte flere områder med nedlagt industri og andre dårlig utnyttede arealer, og transformere disse til bolig- og næringsområder med høy utnyttelse. Mange av de gamle industriområdene ligger gunstig til nær bysentrum og transportårer, og har samtidig gode naturgitte kvaliteter med nærhet til elv eller fjord. Disse kvalitetene skal utnyttes til beste for de som flytter inn boligprosjektene som bygges, og for byen forøvrig.

Nå står vi foran offentlige investeringer på omlag 30 milliarder kroner frem til 2030. Sykehus og jernbane er to store prosjekter. Antagelig vil private utviklingsprosjekter i samme tidsrom utgjøre omtrent samme sum. Drammen står foran en kraftfull utvikling.

Arealutviklingen i Drammen følger ABC-prinsippets mantra om «Rett virksomhet på rett sted». Kontorer, handel og service med mange arbeidsplasser og mange besøkende skal lokaliseres i sentrum, mens mer arealkrevende virksomhet må finne sin plass lenger ute i randsonene. Det er spesielt viktig at de store statlige arbeidsplassene også blir rett plassert. Eksempelvis ligger høyskolelokalene i Drammen på Papirbredden på Grønland, 5 minutter gange fra Drammen stasjon. Det nye sykehuset som skal bygges på Brakerøya ligger rett ved Brakerøya stasjon og i tilnærmet gangavstand til midtpunktet i Drammen sentrum, Bragernes torg. Disse lokaliseringene har rett nok ikke skjedd uten diskusjoner om hvor disse funksjonene skal legges, men her har bystyret i Drammen hele tiden vært tydelig på at også statlige lokaliseringer må bygge opp om byutviklingen, og legges slik at transportbehovet blir minst mulig. I landet for øvrig ser vi dessverre at viktige samfunnsfunksjoner som sykehus og høyskoler svært ofte blir plassert langt fra bysentra. I Drammen kan vi være stolte over at byen representerer unntaket fra denne regelen.

Et interessant og dagsaktuelt trekk ved boligmarkedet er at Drammen hittil har stått imot det boligprisfallet andre steder i landet har opplevd i 2017. Det bygges også mange nye boliger, særlig i og nær bysentrum. I en konjunkturrapport for norsk økonomi som Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet i oktober 2017, spås det at boligprisene vil holde seg bedre i Buskerud enn landet for øvrig. Vi tror derfor på fortsatt høy aktivitet i byggenæringen, og fortsatt vekst, selv om vi nok også får merke at den nasjonale befolkningsveksten avtar.

Av de ulike nærings-, bolig- og infrastrukturprosjekter som er på gang i Drammen, er det særlig 2 store statlige investeringer som vil prege byutviklingen de neste 10 årene:

Bane Nor skal bygge en parsell av ny Vestfoldbane fra Drammen til Kobbervikdalen. Gjennom dette prosjektet vil også Drammen stasjon bli bygd om og gjort mer tilgjengelig. Gulskogen stasjon vil også bli ombygd, og få et så bra togtilbud at Gulskogen vil fremstå som et eget knutepunkt. Jernbaneutbyggingen vil både gi forbedringer for reisende med Vestfoldbanen og gi bedre togtilbud og mer effektive kollektivknutepunkt i Drammen.

Nytt sykehus for Helse Sør-Øst RHF skal bygges på Brakerøya i Drammen, med en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Sykehuset skal erstatte dagens sykehus i Drammen sentrum, med regionfunksjoner for Vestre Viken.

I tillegg kommer mange andre prosjekter med nærings- og boligutbygging. Av disse vil jeg trekke frem et spesielt: 6. oktober i år ble spaden satt i jorda for nytt konferansehotell ved Drammen stasjon, med 230 rom og konferansekapasitet for 500–600 personer. Her vil du kunne gå nesten rett fra togperrongen til resepsjonen, med tog 5 ganger i timen til Oslo, og flytog 3 ganger i timen til Gardermoen. Dette er nok et bidrag til å gjøre byen til et mer attraktivt møtested og arbeidssted. Hotellet blir det første i rekken av flere høybygg (opptil 13 etasjer) med kontor og service i nærområdet til stasjonen. Beliggenheten vil være svært attraktiv, med gode kommunikasjonsløsninger til hele Østlandet inkludert Gardermoen, attraktivt og levende bysentrum, gode og varierte boområder, rikt kulturliv og et mer moderat prisnivå enn sentralt i Oslo.

Drammen og de øvrige kommunene i Drammensregionen har også arealer tilgjengelig for industri og annen arealkrevende virksomhet. Ved Drammen havn skal «havneøya» Holmen utvides med cirka 250 daa ut i fjorden, ved bruk av tunnel- og andre overskuddsmasser. Området vil passe bra for etablering av småindustri som har behov for både nærhet til by og som samtidig trenger tilgang til havn eller jernbane.

Fra 2020 slår kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik seg sammen til én kommune, med litt over 100.000 innbyggere. Den nye kommunen vil da bli en enda mer slagkraftig kommune, og vil bli landets 7. største i folketall. Et stort spekter av ulike typer næringsareal vil da kunne bli tilgjengelig i den nye kommunen, for alt fra kontorarbeidsplasser i Drammen sentrum til industri og produksjon i byens randsoner.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017