NæringsEiendom

Bane NOR Eiendom skal bygget et nytt kontorbygg i Schweigaards gate 35–51. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Det siste hullet i rekken

Nå planlegger Bane NOR Eiendom et nytt kontorbygg i Schweigaards gate.

Silje Rønne

tirsdag 3. oktober 2017 18:59 (Oppdatert 3. oktober 2017 18:59)

Kristin Jarmund Arkitekter AS vant parallelloppdraget om utviklingen av Schweigaards gate 35–51 for Bane NOR Eiendom, tidligere ROM Eiendom i 2016. Eiendommen skal omreguleres til næringsformål, som innebærer at boligene øst på tomten bygges om og integreres. Største del av planområdet benyttes i dag til bussparkering.

– Vi har jobbet med Schweigaards gate i en lang periode, vi er eier av de arealene som ligger mellom på sørsiden Schweigaardsgate, mot sporområdet. Vi har utviklet eiendommene våre i Schweigaards gate fra vest mot øst, og nå står nummer 35–51 for tur, sier Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

Eiendomsselskapet har oppført Schweigaardsgate 17–19, der blant annet Skatt Øst holder til, Schweigaardsgate 21–23 som huser hovedkontoret til Gjensidige, NSB og deres eget kontor. Samt at Bane NOR Eiendom nå er godt i gang med byggingen av Schweigaardsgate 33.

– Schweigaardsgate 35–51 er det siste hullet i rekken av våre eiendommer i gaten som nå skal utvikles, der det i dag er oppstillingsplass for buss. Vår målsetting er å bidra til at flere reiser kollektivt, med 10 minutter til Oslo S er denne eiendommen veldig attraktiv for kontorbrukere, sier Breivik og understreker at det ikke er mange nye kontorbygg så sentralt i Oslo.

– Vi ser at denne type kontorbygg er etterspurt i markedet, og det er mye som taler for at dette bør være kontor, vi ser jo og vet at sporområdet er veldig støyende, både i forhold til hvordan type tog som passerer – både persontog og godstog går forbi, og at sporområdet her ligger høyt oppe i forhold til gaten. Arealene påvirkes derfor mye av denne støyen, forklarer han.

Bane NOR Eiendoms ønske er å bygge kontor for å skape en skjerm, mot de bakenforliggende arealene som nå utvikles til bolig. Plan- og bygningsetaten ønsker at de skal se på muligheten for å bygge boliger innenfor planområdet, særlig i østre del til tross for støyproblematikken fra jernbanen. Dette er under utredning.

– Vi har Hollenderkvartalet, der vi har kjøpt en tomt av Oslo kommune som vi nå bygger boliger på. Vårt ønske er å bygge kontor som tilrettelegger for sentralt beliggende kontorareal, nært knyttet opp til Oslo S, for å bidra til at flere tar toget, og ikke minst å ruste opp Schweigaards gate som en bygate, sier han og legger til at de vil bidra til å skape et bedre bymiljø.

Når trikken skal flyttes i 2020 til Dronning Eufemias gate, åpner en mulighet for å oppgradere Schweigaards gate i forhold til dagens bruk og utrykk.

– Vi har jobbet suksessivt oppover i gaten, og utlyste et parallelloppdrag, der Kristin Jarmund Arkitekter leverte det beste forslaget. Det jobber vi videre med, og legger det til grunn for reguleringsplan som vi har satt i gang med, sier Breivik.

Bane NOR Eiendom ønsker å bygge et nybygg i 8 etasjer i kombinasjon med andel av eksisterende bebyggelse i Schweigaards gate 51. Planlagt areal er rundt 21.000 kvadratmeter BRA, inklusive kjeller.

– Planen er at den eksisterende bygningen i Schweigaardsgate 51 som Bane NOR Eiendom har kjøpt skal inngå som en del av nybyggprosjektet, det gamle bygget skal integreres inn i prosjektet og bli til kontor, det er leiligheter per i dag – det er intensjonen, sier Ola Helle, arkitekt i Kristin Jarmund Arkitekter. Han har ansvaret for planforslaget.

– Bebyggelsen ligger i møtepunktet mellom en rekke moderne kontorbygninger og klassiske leilighetskomplekser fra slutten av 1800-tallet, som har en struktur vi kjenner til fra Gamlebyen med ornamenter i fasader og lavere bygninger. Vi har foreslått et tydelig moderne og arkitektonisk attraktivt bygg, som gjennom sin skala, proporsjoner og detaljer etablerer en dialog med sine naboer, forklarer Tiffany Otis, saksbehandler i prosjektet. Hun er arkitekt i Kristin Jarmund Arkitekter.

Et ønske om liv

Fasaden har markerte vertikalt motiver, med dype vindusfelt for å oppnå et rikt spill av lys og skygge. Fremhevde eksponerte etasjeskiller gir spenning til komposisjonen med sterke horisontale brudd og kontraster av farge og materialitet.

– Utrykket er tenkt i lyst tegl, vindusfeltene er ganske dypt plassert for å gi et relieff med referanse til de gamle byggene. Det gir et tredimensjonalt spill i fasaden, sier Otis.

Intensjon fra Bane NOR Eiendom og Plan- og bygningsetaten er å ha publikumsrettet virksomheter i førsteetasjen mot gaten.

– Ideen her er å aktivisere gaten, i hele førsteetasjen inn mot Schweigaards gate, vil det være mulig å etablere caféer, restauranter eller forretninger. Vi ønsker å skape nye møteplasser, forklarer Helle og fortsetter: «Vi tror dette blir en rikere og mer brukbar opplevelse i gatestrekket.»

Trainspotting bar

Bygningens inngangspaviljong er en skinnende glasskube som ønsker besøkende velkommen, og bringer deg videre inn i bygningsmassen. I tillegg ønsker man å gjøre toppetasjen på inngangspaviljongen i 3. etasje tilgjengelig for offentligheten, slik at man får utsikt mot sør og det høyere beliggende jernbanesporområdet på denne siden.

– Her er det planlagt en «trainspotting bar», som får utsikt mot fjorden, Bjørvika og togtrafikken, sier Helle.

– Inngangspartiet får en tredjedimensjonal og flott romlig situasjon, fordi det er så komplekst og åpent, samtidig som det rammer inn utsikten, legger Otis til.

Videre oppover er det typiske kontorplanener knyttet til indre lysgårder. Disse går hele veien ned til underetasjen og legger til rette for en kantinesituasjon på dette planet, med sikt opp i de to lysgårdene. Dette skaper visuell kontakt og sammenheng fra nederst til øverst i bygningsmassen.

– Det er gjort et fint grep i de øverste etasjene, som samler hele bygningsmassen i 7. og 8. Etasje, sier Otis.

– Syvende etasje bygges kun mot sporområdene, og toppetasjen svever over, slik at man får en veldig luftig og attraktiv situasjon fra gaten, forklarer hun videre.

Lokalene er fordelt på cirka 16.000 kvadratmeter bruksareal over bakken og med 2 underetasjer til sykkel-/bilparkering, varelevering og tekniske rom, til sammen cirka 22.000 kvadratmeter. Det blir laget en omfattende sykkelparkering med rampe og egen inngang for syklene, slik at man slipper og blande sykler og biler, men kan sykle rett inn.

 Unikt og spennende

Å skape kombinasjonen av et rasjonelt kontor med noe som er unikt og spennende har vært viktig for utbyggeren.

– At det er volumer og flater som både er store nok og oppdelbare nok til å fungere for en stor leietaker eller flere små er viktig, sier Breivik.

Foreløpig pågår det en diskusjon med offentlige myndigheten om hvor langt de skal gå i bevaringen av nummer 51, og om hvorvidt de skal ta med seg bakgården eller ikke. Dette er ting de skal undersøke i forbindelse med planprosessen.

– Bygget krager delvis ut over arealer som er avsatt til lagringsareal for jernbanen. Derfor er det viktig å se på hvordan bygget og jernbaneområdet skal løses under ett. Dette er detaljer vi må se nærmere på, fortsetter Breivik.

Breivik påpeker at de prøver å utnytte tomten effektivt, slik at man både kan bygge et kontorbygg tomten, og at vi ivaretar behovet til jernbanen på en fornuftig måte.

– Vi har veldig tro på prosjektet, både arkitektonisk og beliggenheten, i skjæringspunktet mellom den nye og gamle bebyggelsen og nært Oslo S, avslutter han.

Nyhetsbrev NæringsEiendom

Nyhetsbrev fra NæringsEiendom til din e-post

Siste nyheter NæringsEiendom

To store leiekontrakter til Entra

Nyheter / tirsdag 2. januar 2018

Det nye Grønland

Nyheter / fredag 29. desember 2017

Kronikk: Byvekst med kvalitet

Nyheter / torsdag 28. desember 2017

Fortetting på Skøyen – boligby på Lysaker

Nyheter / onsdag 27. desember 2017

Store arealer i sentrum

Nyheter / tirsdag 26. desember 2017

Thommessen til VIA

Nyheter / torsdag 21. desember 2017